Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลการบริหารงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


 
 
       ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.น้ำชุน  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ
 
โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว - ออกสำรวจ (03 ส.ค. 3106)  
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำชุน (22 ธ.ค. 2565)  
ความปลอดภัยในสถานศึกษา (11 พ.ย. 2565)  
การเอาตัวรอดในเหตุกราดยิง (25 ต.ค. 2565)
สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.น้ำชุน ประจำปีงบ... (03 ต.ค. 2565)
เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" (28 ก.ย. 2565)
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร (05 ก.ย. 2565)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบ... (09 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นัำชุน เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวคนพิการ (03 ต.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหาร... (03 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2564)
"เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" (02 ส.ค. 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโตและถุงผ้า (04 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้กล่องโฟม (05 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ (ผู้พิการ) (21 เม.ย. 2564)
กฎจราจรสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องปฏิบัติตาม ^_^ (20 เม.ย. 2564)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน... (18 เม.ย. 2564)
จดหมายข่าว-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ... (23 ธ.ค. 2565)  

โครงการจิตอาสาเนื่องในวัน... (12 ต.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ... (09 ก.ย. 2565)  

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรต... (09 ก.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำช... (30 ส.ค. 2565)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ... (09 ส.ค. 2565)

โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก... (21 มิ.ย. 2565)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (17 เม.ย. 2565)

โครงการจิตอาสาพัฒนาเรื่อง... (07 เม.ย. 2565)

โครงการจิตอาสา "ทำความดี ... (23 ก.พ. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (05 ม.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมการดำเนินงา... (27 ก.ย. 2564)

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีว... (02 พ.ค. 2564)

ร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพ... (22 เม.ย. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการขับเคลื่อนตามโครงก... (06 เม.ย. 2564)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแล... (20 ม.ค. 2564)

โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤ... (29 ก.ย. 2563)

โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพ... (26 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (19 ส.ค. 2563)
Responsive image
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย... (21 ต.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ซอยห... (17 ต.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายบ... (17 ต.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงนนลูกรัง หมู่ที่ 5 เชื่... (17 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลู... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ส... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาขุดเศษกิ่งไม้ หมู่ที่ 6 จุดหน้... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำชุน หมู่ที่ 14 จุ... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จุ... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองพร้อมลงลูกรัง หม... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เช... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมราวสะพาน หมู่ที่ 16 จุด... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ส... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สา... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สาย... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 สาย... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลู... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 จุดห... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายบ... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกน้ำชุน หมู่ที่ 4 จุดหลัง... (01 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สายด่วนผู้บริหาร

นายก อบต.น้ำชุน

นางภรภัทร  เทืองน้อย
081-8036438

ปลัด อบต.น้ำชุน

นายอนุชัย  ใต้กิ
083-2899547

 
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255  อีเมล์สารบรรณกลาง : 
saraban_06670306@dla.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th