Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลการบริหารงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
          1. โรงเรียนบ้านกกโอ
          2. โรงเรียนบ้านน้ำชุน
          3. โรงเรียนโสกเดื่อ
          4. โรงเรียนบ้านห้วยลาน
          5. โรงเรียนฝายวังบอน
          6. โรงเรียนบ้านดงขวาง
          7. โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
          8. โรงบ้านน้ำอ้อม
     -โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
          1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน จำนวน 2 แห่ง
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาน
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง
          - ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลน้ำชุน จำนวน 1 แห่ง
  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด จำนวน 9 แห่ง
          1. วัดโนนสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2
          2. วัดสว่างแสงจันทร์ หมู่ที่ 4
          3. วัดน้ำชุนวารี หมู่ที่ 5
          4. วัดธรรมสมาคม หมู่ที่ 6
          5. วัดโพธิ์งอย หมู่ที่ 9
          6. วัดไทรย้อย หมู่ที่ 10
          7. วัดใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 12
          8. วัดประดิษฐ์ราษฎร์ราราม หมู่ที่ 14
          9. วัดวังบัวบาน หมู่ที่ 13
     - สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
  
สาธารณสุข
     - โรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง
          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุน
          2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง
     - สถานพยาบาล (คลินิก) จำนวน 2 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255  อีเมล์สารบรรณกลาง : 
saraban_06670306@dla.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th