Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลการบริหารงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม 
     ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักในการติดต่อกับตำบลอื่น เส้นทางในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( พิษณุโลก – หล่มสัก) 
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ( สระบุรี – หล่มสัก)
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2703 (ดงขวาง-กกโอ)
  
การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง
     - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 แห่ง
 
การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 17 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 98
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     - คลอง 5 สาย
     - เหมือง 20 แห่ง
     - ห้วย / ลำธาร 1 แห่ง
 
ทรัพยากรน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย / ผนังกั้นน้ำ 7 แห่ง
     - บ่อโยกบ่อบาดาล 20 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง
     - สระน้ำ 10 แห่ง
     - ประปา 12 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255  อีเมล์สารบรรณกลาง : 
saraban_06670306@dla.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th