Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา
          1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
          1.2 ขยายการบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ การประปา ให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
          1.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจราจร

     
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
         แนวทางการพัฒนา
          2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ พร้อมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
          2.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับแก่เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
          2.4 ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนปลอดจากสารเสพติดทุกประเภท
          2.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
          2.6 สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล


     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
         แนวทางการพัฒนา
          3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ


     4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางการพัฒนา
          4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          4.2 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ให้เกิดความสวยงาม
          4.3 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกด้าน โดยการลดขยะ น้ำเน่าเสีย และมลพิษ ให้มีปริมาณน้อยลง
          4.4 จัดระเบียบให้ชุมชนในเขตเทศบาลสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย


     5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
          แนวทางการพัฒนา
          5.1 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ และ มีประสิทธิภาพ
          5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
          5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
          5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
          5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
          5.6 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล
          5.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


     6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
          6.1 ส่งเสริม ฟื้นฟู การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ
          6.2 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th