Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พงศ.2564-2566) โดยวิธีรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตรงตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้ปฎิบัติ  จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้
           สำนักปลัด
          1.  ตำแหน่ง  นิติกร  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                                         จำนวน   1   อัตรา
          2.  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                        จำนวน   1   อัตรา
          3.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา
          4.  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                           จำนวน   1   อัตรา
          5.  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                          จำนวน   1   อัตรา
          6.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน         จำนวน   1   อัตรา
          7.  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                     จำนวน   1   อัตรา
          8.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                                        จำนวน   1   อัตรา
          9.  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                                จำนวน   1   อัตรา

          กองคลัง

          10.  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา
          11.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                           จำนวน  1   อัตรา
          12.  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา

          กองช่าง   

          13.  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                                              จำนวน   1   อัตรา
 
      โทร. 056-794255
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564