Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวคนพิการ 
การขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการสามารถยื่นคำขอได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เพื่อส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้อนุมัติออกบัตรประจำตัวผู้พิการ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก หลักฐานประกอบดังนี

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออก โดยแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามีผู้ดูแล)
4.รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน2ใบ

ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด
(กรณียื่นแทนให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ บัตรคนพิการ

- ผู้ถือบัตรคนพิการรจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท
- บริการด้านการแพทย์สามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อ
 การฟื้นฟูร่างกาย สมรรถภาพทางการแพทย์ ได้แก่ การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการมองเห็น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เป็นต้น
- สามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการ เช่น อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริม ขาเทียมฟรี หรือเครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น โดยไม่คิดมูลค่า
- บริการทางการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
- ส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของผู้พิการ เพราะ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนดและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ และหรือ เอกชน
- บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
- การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2564