Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พงศ.2564-2566) โดยวิธีรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตรงตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้ปฎิบัติ  จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
           สำนักปลัด
          1.  ตำแหน่ง  นิติกร  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                                         จำนวน   1   อัตรา
          2.  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                        จำนวน   1   อัตรา
          3.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา
          4.  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                           จำนวน   1   อัตรา
          5.  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                          จำนวน   1   อัตรา
          6.  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                     จำนวน   1   อัตรา
          7.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                                        จำนวน   1   อัตรา
          8.  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                                จำนวน   1   อัตรา

          กองคลัง

          9.  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา
          10.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                           จำนวน  1   อัตรา
          11.  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ปฎิบัติการ/ชำนาญการ                                            จำนวน   1   อัตรา

          กองช่าง   

          12.  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                                              จำนวน   1   อัตรา
 
      โทร. 056-794255
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2565