Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลการบริหารงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลน้ำชุน ประจำปี 2565
Responsive image
         
         องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน  ได้ดำเนินการจัดโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลน้ำชุน ประจำปี 2565  ในวันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ
โรงเรียนบ้านน้ำชุน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก
นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอหล่มสัก เปิดพิธีและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำชุน  โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ “การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และปัญหายาเสพติด” โดย นางสาวศิริวรรณ  พายพัตร  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุนใหญ่  และการแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย นายพัฒนพงษ์  เทืองน้อย กำนันตำบลน้ำชุน  โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชุนทั้งสิ้น 73 คน

 
         
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565