Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมโพชน์ สว่างภักดี
ประธานสภา อบต. น้ำชุน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวีระพงษ์ ทองอ่วม
รองประธานสภา อบต. น้ำชุน
Responsive image
Responsive image
นายจิตร ทักคุ้ม
ส.อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายอำนวย ผลจันทร์
ส.อบต.หมู่ 1
Responsive image
-ว่าง-
Responsive image
นายวีระพงษ์ ทองอ่วม
ส.อบต.หมู่ 2
Responsive image
นางสมภาร ยอดโต
ส.อบต.หมู่ 3
Responsive image
-ว่าง-
Responsive image
นางกนกวรรณ พรมแสง
ส.อบต.หมู่ 4
Responsive image
นางงามตา สืบสันติกุล
ส.อบต.หมู่ 4
Responsive image
นางสมัย จันทา
ส.อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายสมโพชน์ สว่างภักดี
ส.อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายบุญเลิศ สิงหะวงค์
ส.อบต.หมู่ 6
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรี บันดิษ พันธ์ช้าง
ส.อบต.หมู่ 6
Responsive image
น.ส.กรวิภา วันพฤติ
ส.อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายสังข์ ใคร้ทอง
ส.อบต.หมู่ 7
Responsive image
-ว่าง-
ส.อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายม่าน บุดดา
ส.อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายเจตน์ รุ่งเรือง
ส.อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายประวิทย์ ไวเกิด
ส.อบต.หมู่ 9
Responsive image
นางนิยม พรมแสง
ส.อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายบุญทำ อุปรี
ส.อบต.หมู่ 10
Responsive image
นางเบญจภรณ์ แก้ววิลัย
ส.อบต.หมู่ 11
Responsive image
นายสมคิด ปานนิล
ส.อบต.หมู่ 11
Responsive image
นางพรรธณา อินผัด
ส.อบต.หมู่ 12
Responsive image
นางเพชรไทย อุประ
ส.อบต.หมู่ 12
Responsive image
นางจันทร์แรม ไสยาน้อย
ส.อบต.หมู่ 13
Responsive image
นายประนอม ทิพย์เคลือบ
ส.อบต.หมู่ 13
Responsive image
นางแสงราวี มิ่งรอด
ส.อบต.หมู่ 14
Responsive image
นายคำมูล ตามา
ส.อบต.หมู่ 14
Responsive image
น.ส.ธัญชนก ธัญภัครัชกร
ส.อบต.หมู่ 15
Responsive image
นายสมบูรณ์ ใสยาน้อย
ส.อบต.หมู่ 15
Responsive image
นายประมิน จงใจรบ
ส.อบต.หมู่ 16
Responsive image
นายชำนาญ รือชัย
ส.อบต.หมู่ 17
Responsive image
นายสมจิตร พรรณา
ส.อบต.หมู่ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th